پروسه زمانی سفارش

این متن تنها در قالب های فارسی جوملا طراحی شده توسط گروه جومی استفاده می شود.

۱۶ دی ۱۳۹۶

سفارش مشتری

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

۱۶ دی ۱۳۹۶

۱۳ بهمن ۱۳۹۶

سفارشی سازی

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

Custom Post Format

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

برآورد هزینه

Standard Postیک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

طراحی پروژه

Gallery Post Imageیک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیاده سازی

Audio Post Mixcloud

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تست و بررسی

Video Post Mixcloud

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

۲ خرداد ۱۳۹۷

تحویل پروژه

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

۲ خرداد ۱۳۹۷

۱۸ خرداد ۱۳۹۷

پشتیبانی

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

آرامش با ساحل آرامش